เลขทะเบียน หมวดหมู่ จังหวัด ผลรวม ราคา
8 กด 71 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 18 49,000 บาท
ฆญ 14 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 12 299,000 บาท
1 กล 2000 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 10 109,000 บาท
ขข 892 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 159,000 บาท
วก 82 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 17 155,000 บาท
ลบร 3 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 15 39,000 บาท
ฉฉ 8666 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 199,000 บาท
ฉอ 234 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 20 299,000 บาท
พบ 3999 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 139,000 บาท
กษ 4999 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 159,000 บาท
สช 400 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 13 139,000 บาท
ษษ 4245 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 129,000 บาท
กก 698 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 199,000 บาท
ฆช 5678 ป้ายทะเบียนสีทอง กรุงเทพมหานคร 31 599,000 บาท
กพ 114 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 149,000 บาท
ญถ 145 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 169,000 บาท
สบบ 999 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 38 99,000 บาท
กก 6366 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 169,000 บาท
9 กช 6677 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 38 68,000 บาท
ขน 8885 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 149,000 บาท
4 กก 8889 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 39 199,000 บาท
4 กพ 9998 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 48 119,000 บาท
ขข 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 459,000 บาท
พอ 6866 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 199,000 บาท
ธน 432 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 18 119,000 บาท
พร 866 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 185,000 บาท
8 กษ 456 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 28 389,000 บาท
กก 489 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 189,000 บาท
ขธ 32 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 11 139,000 บาท
ษค 696 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 29 139,000 บาท
จร 31 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 14 259,000 บาท
พล 788 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 37 139,000 บาท
วว 945 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 185,000 บาท
ฌฌ 828 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 28 199,000 บาท
ชห 101 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 9 139,000 บาท
6 กก 41 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 13 89,000 บาท
6 กช 888 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 33 959,000 บาท
กอ 115 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 149,000 บาท
กง 1668 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 168,000 บาท
วศ 35 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 21 339,000 บาท
ขล 500 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 13 139,000 บาท
ศม 798 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 159,000 บาท
จร 1688 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 229,000 บาท
ษค 58 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 21 159,000 บาท
ฉฉ 9159 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 34 199,000 บาท
พอ 150 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 20 129,000 บาท
พจ 6686 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 159,000 บาท
4 ขภ 41 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 12 89,000 บาท
ธธ 9289 ทะเบียนเลขศาสตร์เข้าใหม่ กรุงเทพมหานคร 36 289,000 บาท
ขก 5565 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
ฬธ 456 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 24 389,000 บาท
5 กด 889 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 139,000 บาท
2 กฬ 2 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 10 850,000 บาท
5 กฬ 99 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 29 569,000 บาท
7 กฌ 77 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 27 890,000 บาท
ฐว 1668 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 159,000 บาท
พก 151 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 16 99,000 บาท
กว 156 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 149,000 บาท
วก 142 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 159,000 บาท
ธล 895 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 159,000 บาท
พพ 160 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 189,000 บาท
กห 6996 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 269,000 บาท
ฌจ 951 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 26 149,000 บาท
ฬธ 59 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 23 159,000 บาท
ธท 118 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 139,000 บาท
พน 9998 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 48 289,000 บาท
ฌฌ 653 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
ศศ 589 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 259,000 บาท
จว 289 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 31 225,000 บาท
ฐจ 5655 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 169,000 บาท
กว 828 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 139,000 บาท
ษฬ 289 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 28 185,000 บาท
ศศ 9289 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 42 299,000 บาท
ธย 322 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 79,000 บาท
สฎ 7766 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 38 99,000 บาท
พง 109 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 20 159,000 บาท
สส 6966 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 41 199,000 บาท
ขข 669 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 199,000 บาท
ธห 369 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 27 139,000 บาท
ญธ 245 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 169,000 บาท
กพ 393 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 0 บาท
วล 651 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
งพ 49 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 23 119,000 บาท
ขข 451 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 159,000 บาท
พม 8168 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 199,000 บาท
พษ 915 ทะเบียนเลขศาสตร์เข้าใหม่ กรุงเทพมหานคร 27 125,000 บาท
ษษ 98 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 25 1,590,000 บาท
ชถ 57 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 15 199,000 บาท
กก 539 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 289,000 บาท
กธ 892 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 155,000 บาท
ญท 50 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 10 189,000 บาท
ขล 1689 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 168,000 บาท
ศฉ 565 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 28 129,000 บาท
กก 650 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 13 599,000 บาท
ขย 596 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 89,000 บาท
พพ 844 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 199,000 บาท
ญศ 989 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 37 299,000 บาท
2 ขร 5599 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 36 245,000 บาท
ศฮ 42 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 18 299,000 บาท
พม 71 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 21 155,000 บาท
กก 675 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 20 359,000 บาท
จห 678 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 359,000 บาท
พพ 720 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 299,000 บาท
ภภ 689 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 189,000 บาท
ภบ 718 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 159,000 บาท
ฉฉ 720 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 359,000 บาท
กก 669 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 369,000 บาท
จจ 720 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 21 299,000 บาท
ฉฉ 727 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 26 129,000 บาท
ษษ 765 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 26 259,000 บาท
กบ 767 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 159,000 บาท
กอ 782 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ภภ 750 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 199,000 บาท
กท 786 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 139,000 บาท
ฉน 49 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 23 139,000 บาท
ษธ 71 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 16 129,000 บาท
2 ขจ 6789 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 40 269,000 บาท
กข 992 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 799,000 บาท
ธธ 1668 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 29 399,000 บาท
8 กฒ 7676 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 38 69,000 บาท
ฌฐ 838 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 85,000 บาท
สล 964 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 159,000 บาท
5 กบ 77 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 22 395,000 บาท
กก 343 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 12 169,000 บาท
ขพ 345 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 269,000 บาท
พล 1357 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 79,000 บาท
7 กว 7722 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 32 199,000 บาท
สส 4566 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 35 499,000 บาท
กร 2345 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 399,000 บาท
ธจ 2345 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 499,000 บาท
พร 2882 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 359,000 บาท
พร 2992 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 34 359,000 บาท
กร 3456 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 399,000 บาท
งท 3311 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 11 69,000 บาท
กร 3366 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 259,000 บาท
ภว 1168 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 169,000 บาท
ขน 4554 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 159,000 บาท
จจ 8848 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 189,000 บาท
กก 4566 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 699,000 บาท
ภภ 4004 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 10 169,000 บาท
ขข 5195 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 185,000 บาท
ธธ 8988 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 41 699,000 บาท
กธ 5656 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 27 159,000 บาท
วภ 989 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 329,000 บาท
กม 5599 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 34 259,000 บาท
ขอ 5999 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 359,000 บาท
ฐร 6395 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 390,000 บาท
ชย 6555 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 31 109,000 บาท
พร 6363 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 299,000 บาท
กบ 636 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 18 139,000 บาท
พร 7722 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 259,000 บาท
ญว 68 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 24 399,000 บาท
ขข 5455 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 159,000 บาท
พธ 7889 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 44 169,000 บาท
พค 7889 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 44 169,000 บาท
ภภ 561 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 189,000 บาท
ศฐ 7899 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 49 499,000 บาท
ธธ 8789 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 359,000 บาท
สน 8585 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 38 239,000 บาท
ศต 3993 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 34 189,000 บาท
กก 8383 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 499,000 บาท
งข 8989 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 38 499,000 บาท
ขต 8998 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 39 299,000 บาท
ฉล 9599 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 43 125,000 บาท
ขว 900 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 17 199,000 บาท
กบ 9669 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 329,000 บาท
ขท 9959 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 35 129,000 บาท
กธ 8988 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 38 189,000 บาท
ฐฐ 950 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 169,000 บาท
วบ 5551 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ฌม 7777 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 38 2,990,000 บาท
จพ 9988 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 48 399,000 บาท
ฐข 544 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
วว 9456 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 199,000 บาท
พล 6866 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 199,000 บาท
อท 789 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 31 325,000 บาท
ษฬ 7117 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 25 119,000 บาท
ชข 34 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 11 159,000 บาท
พอ 9989 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 49 299,000 บาท
พษ 245 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 155,000 บาท
พพ 2789 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 42 159,000 บาท
ฉฉ 8588 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 39 189,000 บาท
ภก 651 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 159,000 บาท
กก 5155 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 18 199,000 บาท
กร 8866 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 229,000 บาท
พร 4289 เลขชุด 4289 / 6395 กรุงเทพมหานคร 35 1,250,000 บาท
พร 6395 เลขชุด 4289 / 6395 กรุงเทพมหานคร 35 1,250,000 บาท
ฉข 13 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 11 225,000 บาท
ธง 3553 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 125,000 บาท
ฉก 3553 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 89,000 บาท
งน 3553 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 99,000 บาท
ธค 646 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 155,000 บาท
จจ 1668 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 389,000 บาท
ฎม 1717 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 26 159,000 บาท
ฎห 9559 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 38 259,000 บาท
ษล 8228 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 30 189,000 บาท
พพ 223 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 199,000 บาท
2 ขถ 1234 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 15 295,000 บาท
ฐว 5655 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 159,000 บาท
ชข 668 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 149,000 บาท
ขว 1689 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 168,000 บาท
วว 829 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 31 185,000 บาท
4 กญ 444 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 21 899,000 บาท
ฉษ 145 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 155,000 บาท
กษ 5455 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
ญร 465 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 169,000 บาท
กท 539 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 169,000 บาท
2 กฌ 2222 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 16 1,550,000 บาท
จธ 992 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 399,000 บาท
ภภ 1191 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 199,000 บาท
2 ขธ 111 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 11 289,000 บาท
พพ 239 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 189,000 บาท
ฐก 93 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 22 139,000 บาท
6 กธ 7722 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 29 89,000 บาท
4 กธ 444 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 21 950,000 บาท
พพ 8559 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 43 59,000 บาท
4 กท 444 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 18 990,000 บาท
ษร 5155 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
2 ขร 8866 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 36 189,000 บาท
8 กง 2323 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 21 89,000 บาท
กจ 567 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 259,000 บาท
ธอ 318 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 59,000 บาท
ฎน 1717 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 26 169,000 บาท
ขน 151 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 155,000 บาท
กข 642 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 169,000 บาท
ธพ 624 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ฐล 93 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 27 139,000 บาท
กม 88 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 22 2,590,000 บาท
7 กช 1991 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 30 119,000 บาท
วว 1599 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 499,000 บาท
กท 953 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 169,000 บาท
ภภ 624 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 239,000 บาท
ภภ 642 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 239,000 บาท
ภภ 256 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 199,000 บาท
กก 462 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 259,000 บาท
กก 264 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 259,000 บาท
วว 4565 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 229,000 บาท
วว 95 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 26 1,990,000 บาท
ฬว 4444 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 27 499,000 บาท
ขม 2999 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 129,000 บาท
ฌย 424 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 139,000 บาท
กก 5515 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 18 199,000 บาท
ภภ 373 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 169,000 บาท
ษฉ 955 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 28 159,000 บาท
ขข 5551 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 20 189,000 บาท
จท 46 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 17 159,000 บาท
1 กอ 3399 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 32 99,000 บาท
ภย 8808 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 89,000 บาท
ศณ 289 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 31 259,000 บาท
4 กณ 6006 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 22 56,000 บาท
2 กจ 2222 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 17 99,000 บาท
ขข 335 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 159,000 บาท
7 กฆ 18 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 20 199,000 บาท
กห 819 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
อบ 15 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 14 159,000 บาท
กบ 646 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 189,000 บาท
ออ 4554 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 30 159,000 บาท
ฮษ 2211 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 15 99,000 บาท
อษ 6666 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 34 695,000 บาท
อฉ 6666 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 35 689,000 บาท
ฬอ 2299 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 33 79,000 บาท
ขอ 115 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 155,000 บาท
กง 6555 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
นอ 600 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 17 59,000 บาท
ขท 9979 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 37 99,000 บาท
ภภ 6636 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 155,000 บาท
ขม 665 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ฬข 77 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 21 269,000 บาท
นน 89 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 27 590,000 บาท
นง 89 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 24 359,000 บาท
ฬบ 89 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 24 299,000 บาท
นต 89 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 25 259,000 บาท
ฬบ 69 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 22 159,000 บาท
7 กณ 999 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 40 1,390,000 บาท
5 ขข 86 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 23 139,000 บาท
ฬง 6 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 13 359,000 บาท
รร 2020 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 12 125,000 บาท
รร 8000 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 16 89,000 บาท
ชม 76 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 20 199,000 บาท
5 ขข 13 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 13 159,000 บาท
กท 232 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 9 139,000 บาท
ฎห 9399 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 109,000 บาท
กก 1668 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 999,000 บาท
รบ 111 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 9 129,000 บาท
ยย 12 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 19 79,000 บาท
ยย 22 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 20 159,000 บาท
ยย 20 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 18 69,000 บาท
รข 8 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 14 159,000 บาท
รบ 3 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 9 99,000 บาท
5 กต 988 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 34 139,000 บาท
ภร 239 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 159,000 บาท
ฉว 87 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 26 169,000 บาท
ฎล 9998 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 46 359,000 บาท
จท 224 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 169,000 บาท
จก 5000 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 12 209,000 บาท
งร 889 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 31 169,000 บาท
ฉว 224 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 155,000 บาท
จว 165 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
ฐว 2898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 42 139,000 บาท
วว 546 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 27 189,000 บาท
ษบย 3 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 17 45,000 บาท
ฬงย 5 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 20 49,000 บาท
จจ 445 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 199,000 บาท
วว 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 44 359,000 บาท
จจ 120 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 259,000 บาท
จจ 160 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 199,000 บาท
บทล 11 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 11 45,900 บาท
ฆฆ 2244 ป้ายทะเบียนสีทอง กรุงเทพมหานคร 18 990,000 บาท
ธง 4567 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 28 399,000 บาท
ฐพ 67 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 30 125,000 บาท
จฉ 919 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 239,000 บาท
ญญ 856 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 27 99,000 บาท
ขข 6356 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
จจ 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 44 359,000 บาท
ธอ 383 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
สลธ 66 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 29 45,000 บาท
สษ 9111 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 169,000 บาท
6 กถ 8811 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 26 99,000 บาท
ธค 9168 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 159,000 บาท
กษ 9494 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 31 99,000 บาท
ฬฬ 9898 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 44 499,000 บาท
7 กภ 8 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 17 699,000 บาท
2 กจ 5544 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 27 99,000 บาท
ชพ 52 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 17 135,000 บาท
ษย 45 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 21 459,000 บาท
ฐข 1155 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 159,000 บาท
ศร 2456 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 28 155,000 บาท
ชช 663 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 129,000 บาท
วว 994 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 34 299,000 บาท
ภว 9992 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 125,000 บาท
กท 426 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 189,000 บาท
กบ 866 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 199,000 บาท
ญญ 160 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 199,000 บาท
4 กบ 4 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 11 1,250,000 บาท
จจ 8789 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 44 359,000 บาท
ษว 515 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 21 139,000 บาท
ฮล 5544 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 29 125,000 บาท
ขข 8789 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 359,000 บาท
ขธ 16 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 13 239,000 บาท
กก 816 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 17 389,000 บาท
ฉฉ 428 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ญญ 2895 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 199,000 บาท
พง 6000 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 16 199,000 บาท
8 กศ 6 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 22 499,000 บาท
ศท 9888 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 41 359,000 บาท
8 กศ 3 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 19 499,000 บาท
6 กจ 5 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 18 459,000 บาท
ธธ 542 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 189,000 บาท
8 กศ 7 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 23 599,000 บาท
2 ฒษ 3333 รถกระบะ กรุงเทพมหานคร 21 26,900 บาท
วฐ 20 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 17 199,000 บาท
นต 456 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 23 359,000 บาท
ฐล 1668 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 168,000 บาท
ฌจ 551 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 79,000 บาท
ฐฐ 958 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 40 199,000 บาท
1 กค 88 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 22 890,000 บาท
สว 321 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 159,000 บาท
กค 7789 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 199,000 บาท
ญภ 6000 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 11 189,000 บาท
กห 52 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 13 139,000 บาท
กห 3456 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 299,000 บาท
ขข 650 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 359,000 บาท
พพ 884 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 199,000 บาท
วว 6365 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 169,000 บาท
ฉฐ 567 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 329,000 บาท
ษษ 8898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 41 699,000 บาท
ฌจ 42 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 17 259,000 บาท
กข 353 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 155,000 บาท
งย 5225 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ฬมน 888 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 39 99,000 บาท
กง 5655 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ฬง 89 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 24 299,000 บาท
ฉฉ 337 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 139,000 บาท
ขธ 7878 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 239,000 บาท
ชผ 7000 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 17 199,000 บาท
1 ขก 22 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 8 265,000 บาท
1 กฐ 6600 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 23 79,000 บาท
1 กม 4664 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 27 79,000 บาท
2 กม 888 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 32 990,000 บาท
7 กฌ 5775 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 37 159,000 บาท
อห 82 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 21 99,000 บาท
ฌร 30 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 12 169,000 บาท
กก 6646 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
ญก 3888 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 149,000 บาท
วว 170 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 20 189,000 บาท
สฎ 456 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 27 990,000 บาท
8 กษ 2 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 15 659,000 บาท
พอ 778 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 139,000 บาท
จจ 4565 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 229,000 บาท
ฉย 9229 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 35 129,000 บาท
ขข 8989 ทะเบียนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 38 359,000 บาท
ขข 7 ทะเบียนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 11 695,000 บาท
ขข 3 ทะเบียนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 7 595,000 บาท
ขข 8 ทะเบียนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12 1,990,000 บาท
พร 896 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 35 169,000 บาท
กก 6365 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 159,000 บาท
ขข 6446 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 299,000 บาท
จจ 169 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 28 189,000 บาท
ธย 62 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 20 129,000 บาท
ภธ 88 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 21 1,890,000 บาท
ขย 500 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 159,000 บาท
ษต 289 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 26 199,000 บาท
กก 861 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 17 495,000 บาท
ฉว 92 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 22 129,000 บาท
ฌฟ 350 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 21 69,000 บาท
ฐต 165 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
ขข 8888 ทะเบียนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 36 2,990,000 บาท
สน 596 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 159,000 บาท
จจ 5465 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 225,000 บาท
ฐฐ 428 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 155,000 บาท
ขข 816 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 368,000 บาท
จจ 829 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 31 189,000 บาท
2 ขถ 1111 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 9 590,000 บาท
กข 114 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 9 159,000 บาท
กข 141 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 9 159,000 บาท
วอ 363 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 189,000 บาท
จจ 9195 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 189,000 บาท
ธง 616 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 139,000 บาท
งจ 616 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 21 89,000 บาท
ฮษ 6677 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 35 79,000 บาท
ขข 665 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 21 155,000 บาท
1 ขต 6006 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 18 49,000 บาท
กธ 635 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 125,000 บาท
ฉฉ 518 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 189,000 บาท
ฐฐ 518 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 169,000 บาท
3 กฉ 3 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 12 699,000 บาท
1 กธ 4444 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 22 399,000 บาท
6 กก 7722 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 26 125,000 บาท
ขก 669 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ขข 455 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 18 189,000 บาท
ภร 239 ทะเบียนเลขศาสตร์เข้าใหม่ กรุงเทพมหานคร 19 155,000 บาท
ฎค 70 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 16 139,000 บาท
ขว 6699 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 38 199,000 บาท
ธน 451 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 145,000 บาท
พก 4949 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 35 109,000 บาท
พห 956 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 99,000 บาท
พพ 994 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 38 299,000 บาท
ขย 345 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 289,000 บาท
ภบ 551 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 129,000 บาท
วง 5155 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ฎฮ 9449 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 36 229,000 บาท
ขข 542 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 169,000 บาท
ขท 6555 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 189,000 บาท
วว 245 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 199,000 บาท
2 ขธ 333 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 17 269,000 บาท
ฉข 730 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 17 59,000 บาท
ฉข 596 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 27 89,000 บาท
ฬธ 789 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 33 299,000 บาท
จอ 459 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 99,000 บาท
จธ 2442 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 149,000 บาท
ภภ 359 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 159,000 บาท
7 กด 6969 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 39 169,000 บาท
6 กท 41 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 13 59,000 บาท
กก 338 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 16 189,000 บาท
ขน 8989 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 41 459,000 บาท
ขข 829 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 199,000 บาท
กก 829 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 21 259,000 บาท
จค 195 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 119,000 บาท
ฌฌ 923 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 199,000 บาท
ธธ 9289 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 289,000 บาท
จจ 516 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
พพ 829 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 35 185,000 บาท
5 กก 30 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 10 129,000 บาท
5 กก 43 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 14 139,000 บาท
4 กฆ 911 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 169,000 บาท
งห 93 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 19 125,000 บาท
ญฉ 2002 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 13 139,000 บาท
นต 123 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 14 239,000 บาท
ฉต 63 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 17 399,000 บาท
ขธ 59 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 20 599,000 บาท
ขก 5655 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
กบ 3553 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 239,000 บาท
วศ 965 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 99,000 บาท
ฐฐ 169 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 34 199,000 บาท
พพ 6866 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 42 185,000 บาท
วข 7899 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 41 199,000 บาท
วย 696 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 35 129,000 บาท
ฬค 456 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 24 299,000 บาท
ภว 546 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 22 89,000 บาท
ฐฉ 919 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 259,000 บาท
ญจ 454 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 159,000 บาท
ฐจ 567 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 199,000 บาท
ษย 56 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 23 599,000 บาท
ฎศ 56 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 23 690,000 บาท
กก 4004 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 10 199,000 บาท
กก 5353 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 18 299,000 บาท
พน 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 45 159,000 บาท
วฬ 8818 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 129,000 บาท
ชฐ 445 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 155,000 บาท
พพ 1595 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 189,000 บาท
พร 31 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 16 299,000 บาท
ษค 35 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 16 299,000 บาท
5 กล 9999 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 48 99,000 บาท
8 กส 8 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 24 2,890,000 บาท
8 กฮ 9 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 23 1,690,000 บาท
ธน 514 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 139,000 บาท
1 กร 88 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 22 990,000 บาท
7 กต 99 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 29 499,000 บาท
พฮ 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 45 169,000 บาท
กม 225 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 139,000 บาท
1 กศ 3333 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 21 690,000 บาท
ธบ 84 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 18 129,000 บาท
8 กอ 7777 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 43 699,000 บาท
กก 4544 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 199,000 บาท
กอ 269 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
กษ 829 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 155,000 บาท
ฎค 1717 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 25 169,000 บาท
1 กถ 4400 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 11 69,000 บาท
2 กค 3434 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 21 79,000 บาท
ฌถ 1212 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 12 195,000 บาท
4 กพ 4949 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 39 125,000 บาท
ขพ 16 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 17 239,000 บาท
3 กจ 5050 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 20 69,000 บาท
6 กน 3377 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 32 59,000 บาท
7 กน 2002 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 17 59,000 บาท
ชท 4774 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 25 129,000 บาท
ษว 3311 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 18 99,000 บาท
ชข 1661 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 18 139,000 บาท
ชฎ 3223 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 17 139,000 บาท
สต 2727 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 28 199,000 บาท
สล 7117 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 29 159,000 บาท
ศอ 5757 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 37 155,000 บาท
ฎค 9292 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 31 199,000 บาท
ฎต 5566 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 30 199,000 บาท
กก 3434 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 16 399,000 บาท
กข 6699 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 259,000 บาท
ฎอ 8484 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 35 159,000 บาท
2 ขธ 33 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 14 259,000 บาท
ชฮ 9449 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 33 189,000 บาท
2 กฐ 2222 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 20 1,590,000 บาท
ฎช 1000 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 8 395,000 บาท
ฐล 79 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 31 169,000 บาท
วว 4556 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 289,000 บาท
กร 1459 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 125,000 บาท
ฮษ 6622 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 25 89,000 บาท
ฎฮ 1000 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 11 399,000 บาท
งน 92 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 18 119,000 บาท
1 กอ 5511 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 20 99,000 บาท
จจ 5456 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 229,000 บาท
ธม 27 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 18 299,000 บาท
กว 7895 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 149,000 บาท
ษษ 424 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 18 199,000 บาท
ฎฎ 8898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 43 389,000 บาท
ภพ 111 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 12 2,990,000 บาท
ธว 992 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 30 239,000 บาท
ฉอ 1000 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 12 239,000 บาท
พพ 115 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 23 199,000 บาท
ฉน 356 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 199,000 บาท
ฐค 8789 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 45 199,000 บาท
ฉฉ 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 42 399,000 บาท
สส 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 46 599,000 บาท
กก 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 34 899,000 บาท
5 กว 9999 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 48 99,000 บาท
5 กฮ 9999 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 47 105,000 บาท
ขจ 1689 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 0 บาท
กท 642 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 189,000 บาท
ฬว 168 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 26 595,000 บาท
พร 7898 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 44 399,000 บาท
จห 92 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 22 129,000 บาท
ขข 8488 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 185,000 บาท
ฉค 58 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 22 155,000 บาท
ญญ 4454 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 90,000 บาท
ขอ 141 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 14 169,000 บาท
พธ 18 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 21 990,000 บาท
จพ 514 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 125,000 บาท
พย 866 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 139,000 บาท
ฌจ 6677 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 37 99,000 บาท
5 กด 5 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 12 1,390,000 บาท
มคม 2 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 16 99,000 บาท
2 กน 2222 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 16 122,222 บาท
2 กฐ 2222 ทะเบียนสวย รถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร 20 122,222 บาท
ฆษ 2244 ป้ายทะเบียนสีทอง กรุงเทพมหานคร 19 389,000 บาท
ษล 383 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 159,000 บาท
ฐพ 92 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 28 159,000 บาท
กก 395 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 199,000 บาท
วต 54 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 18 459,000 บาท
ฐอ 5655 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 169,000 บาท
กค 8988 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 38 185,000 บาท
กก 5535 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 20 199,000 บาท
ฐฐ 160 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 189,000 บาท
ขข 389 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 155,000 บาท
ขธ 97 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 22 155,000 บาท
ธง 6996 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 359,000 บาท
จจ 6365 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 32 169,000 บาท
สร 445 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
4 ขภ 81 ทะเบียนขาวดำ กรุงเทพมหานคร 16 99,000 บาท
7 กณ 6996 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 43 169,000 บาท
ฐว 5565 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 36 169,000 บาท
อพ 45 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 23 169,000 บาท
อพ 54 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 23 159,000 บาท
กธ 554 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 169,000 บาท
กษ 554 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 169,000 บาท
ภค 554 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 159,000 บาท
ภภ 265 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 159,000 บาท
ฐฐ 2894 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 41 189,000 บาท
พษ 915 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 27 139,000 บาท
7 กล 789 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 38 599,000 บาท
จธ 1688 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 33 199,000 บาท
ธพ 651 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 199,000 บาท
สฮ 651 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 169,000 บาท
พธ 651 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 24 199,000 บาท
กข 651 ทะเบียนขาวดำ(3หลัก) กรุงเทพมหานคร 15 189,000 บาท
กจ 3333 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 19 2,350,000 บาท
ฆค 666 ป้ายทะเบียนสีทอง กรุงเทพมหานคร 25 1,990,000 บาท
ฬว 678 รถตู้ กรุงเทพมหานคร 32 159,000 บาท
ญบ 888 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 30 2,590,000 บาท
ญค 4664 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 28 99,000 บาท
3 กฎ 5 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 14 599,000 บาท
ฌผ 6464 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 33 125,000 บาท
7 กฬ 8989 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 47 299,000 บาท
7 กณ 77 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 27 790,000 บาท
8 กพ 2002 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 21 159,000 บาท
1 กฌ 8181 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 25 199,000 บาท
ชส 5115 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 21 159,000 บาท
7 กษ 8 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 20 525,000 บาท
ษม 4000 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 13 189,000 บาท
4 กอ 7007 ทะเบียนขาวดำ(4หลัก) กรุงเทพมหานคร 25 59,000 บาท
7 กถ 7474 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 31 99,000 บาท
6 กษ 6000 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 17 159,000 บาท
1 กฌ 2020 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 11 69,000 บาท
ชช 7000 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 11 699,000 บาท
ฎน 5335 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 26 159,000 บาท
ชค 1661 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 20 125,000 บาท
1 กฐ 4466 ป้ายทะเบียนกราฟฟิก กรุงเทพมหานคร 31 79,000 บาท